Päivitetty 24.11.2021

Mikä Findata on?

Findata on sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen, jonka toiminta perustuu toisiolakiin eli lakiin sosiaali- ja terveystietojen toissijaisesta käytöstä. Findata parantaa sosiaali- ja terveystietoja sisältävien aineistojen tietoturvaa ja mahdollistaa niiden tehokkaamman hyödyntämisen.

Findata toimii THL:n yhteydessä, eriytettynä THL:n muusta toiminnasta.

Lisätietoa toisiolaista löydät sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta: Toisiolaki mahdollistaa sosiaali- ja terveystietojen tietoturvallisen käytön (avautuu uuteen ikkunaan)

Mitä Findata tekee?

Findata myöntää luvat sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön silloin, kun hakemus koskee

 • usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja (katso poikkeukset kohdasta Siirtyneet lupatoimivallat)
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuja tietoja.

Löydät lisätietoa yksittäisille rekisterinpitäjille lähetettyjen keskeneräisten hakemusten käsittelystä täältä: Lisätietoa keskeneräisten hakemusten käsittelystä.

Lain mukaiset käyttötarkoitukset ovat:

 • tieteellinen tutkimus
 • tilastointi
 • kehittämis- ja innovaatiotoiminta
 • viranomaisten suunnittelu- ja selvitystehtävät
 • opetus
 • tietojohtaminen.

Tilastoaineisto käyttöön tietopyynnöllä

Tilastotasoisen aineiston voi saada kaikkiin toisiolaissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Aineiston saaminen edellyttää tiedonhyödyntämissuunnitelmaa.

Aineisto etäkäyttöön tietoluvalla

Findata antaa aineiston käyttöön etäkäyttöjärjestelmään määräajaksi. Aineisto on anonymisoitu tai pseudonymisoitu.

Aineiston saa käyttöön etäkäyttöjärjestelmän kautta kaikkiin muihin toisiolaissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin paitsi kehittämis- ja innovaatiotoimintaan tai tietojohtamiseen.

Aineiston saaminen edellyttää tiedonhyödyntämissuunnitelmaa.

Mihin aineistoihin Findatan kautta saa luvan?

Toisiolain 6 §:ssä on määritelty palveluista vastaavat viranomaiset ja organisaatiot sekä tietoaineistorajaukset. Findata ei siis myönnä lupia kaikkiin rekisterinpitäjien aineistoihinVoit tutustua aineistorajauksiin täällä.

Toisiolain piiriin kuuluvat organisaatiot alla. Katso: Kuka vastaa hakemuksen käsittelystä milloinkin

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköt
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (ei koske tilastotarkoitukseen kerättyjä tietoja)
 • Kansaneläkelaitos, Kela (etuudet ja reseptit)
 • Kanta-palveluihin tallennetut tiedot
 • Eläketurvakeskus, ETK (työ- ja ansiotiedot, etuudet ja niiden perusteet)
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Työterveyslaitos, TTL (työperäiset sairaudet ja altistumismittaukset)
 • Aluehallintovirastot, AVIt (sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät asiat)
 • Digi- ja väestötietovirasto, DVV (henkilön perustiedot, perhesuhteet, asuinpaikat ja rakennustiedot)
 • Tilastokeskus (siltä osin, kun tarvitaan kuolemansyyn selvittämisestä annetussa laissa tarkoitettuja tietoja)

Findatan toiminta alkoi vaiheittain

 • 1.11.2019 Neuvontapalvelu alkoi ja verkkosivut julkaistiin
 • 1.1.2020 Tietopyyntöjen vastaanotto alkoi (tilastotasoinen aineisto).
 • 1.4.2020 Tietolupahakemusten vastaanotto alkoi (yksilötasoinen aineisto).
 • 1.1.2021 Toisiolain soveltaminen Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin alkoi.