Päivitetty 15.11.2021

Vad är Findata?

Findata är tillståndsmyndigheten för användning av social- och hälsovårdsdata, vars verksamhet grundar sig på lagen om sekundär användning, dvs. lagen om sekundär användning av personuppgifter inom social- och hälsovården. Findata förbättrar informationssäkerheten för material som innehåller social- och hälsovårdsuppgifter och gör det möjligt att utnyttja dem effektivare.

Findata finns i anslutning till Institutet för hälsa och välfärd, THL, åtskild från institutets övriga verksamhet.

Information om lagen om sekundär användning (social- och hälsovårdsministeriet)

Vad gör Findata?

Findata beviljar i fortsättningen tillstånd för sekundär användning av social- och hälsouppgifter när

 • uppgifter kombineras från flera personuppgiftsansvariga
 • registeruppgifterna kommer från privata serviceanordnare inom social- och hälsovården eller
 • det är frågan om uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna.

Mer information om behandlingen av pågående ansökningar som har skickats till enskilda personuppgiftsansvariga finns här: Mer information om behandling av pågående ansökningar.

De lagstadgade användningsändamålen är:

 • vetenskaplig forskning
 • statistikföring
 • utvecklings- och innovationsverksamhet
 • myndigheternas planerings- och utredningsuppgifter
 • undervisning

Tillgång till statistiskt material med begäran om information

Material på statistiknivå kan fås för alla ändamål som definieras i lagen om sekundär användning. För tillgång till material krävs en plan för användning av uppgifter.

Distansanvändning av material med dataanvändningstillstånd

Findata ställer materialet till förfogande i distansanvändningssystemet för en viss tid. Materialet är anonymiserat eller pseudonymiserat.

Tillgång till material via distansanvändningssystemet ges för alla användningsändamål som definieras i lagen om sekundär användning, förutom för utvecklings- och innovationsverksamhet.

För tillgång till material krävs en plan för användning av uppgifter.

För vilka material fås tillstånd via Findata?

I 6 § i lagen om sekundär användning definieras de myndigheter och organisationer som svarar för tjänsterna samt begränsningar i fråga om datamaterial. Findata beviljar alltså inte tillstånd för personuppgiftsansvarigas samtliga material. Du kan bekanta dig med begränsningarna av materialen här.

Findata ansvarar för dataanvändningstillstånd och begäran om information, när uppgifter kombineras från följande personuppgiftsansvariga:

 • Verksamhetsenheter inom social- och hälsovården
 • Institutet för hälsa och välfärd (ej uppgifter som samlas in för statistiska ändamål)
 • Folkpensionsanstalten (förmåner och recept)
 • Uppgifter som har registrerats i Kanta-tjänsterna
 • Pensionsskyddscentralen (arbets- och inkomstuppgifter, förmåner och grunderna till dem)
 • Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Valvira
 • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
 • Arbetshälsoinstitutet (arbetsrelaterade sjukdomar och exponeringsmätningar)
 • Regionförvaltningsverken (social- och hälsovårdsärenden)
 • Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (personers basuppgifter, familjeförhållanden, bostadsorter och byggnadsuppgifter)
 • Statistikcentralen (till den del uppgifter som avses i lagen om utredande om dödsorsak behövs).

Findatas verksamhet inleds stegvis

 • 1.2020 Mottagning av begäran om information inleddes (material på statistiknivå).
 • 4.2020 Mottagning av ansökningar om dataanvändningstillstånd inleds (material på individnivå).
 • 1.2021 Lagen om sekundär användning börjar tillämpas i Kanta-tjänsterna.