Päivitetty 19.10.2021

Tietopyynnöt

Tietopyynnöllä voit hakea Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen Findatasta tilastoaineistoa.

Tuotamme tällä hetkellä joko aggregoitua taulukkomuotoista tilastotietoa tai perustunnuslukuja. Nämä tiedot poimitaan pyynnön mukaisesti yksilötasolla rekisterinpitäjiltä.

On hyvä huomioida, että anonymisoinnin toteuttaminen vaikuttaa valmiin tuloksen tietosisältöön eikä anonyymien tulosten tuottaminen ole mahdollista kaikissa tapauksissa, esimerkiksi hyvin pienissä kohdejoukoissa.

Hakemuskäsittelyssä on valitettavasti ruuhkaa, arvioidut jonotusajat etusivulla.

Tältä sivulta löydät:

Katso myös:

Oletko hakemassa lupaa Kanta-tietojen toissijaiseen käyttöön? Ota ensin yhteys Findatan neuvontaan

Kanta-palveluihin tallennettujen tietojen toissijaiseen käyttöön on mahdollista hakea lupaa 1.1.2021 alkaen Findatalta. Toissijaiseen käyttöön saatavien aineistojen sisältö on kuitenkin aluksi suppea, eikä aineistokuvauksia ole vielä saatavilla. Pyydämme ottamaan yhteyttä neuvontaamme ennen hakemuksen lähettämistä: info@findata.fi.

Lisätietoja uutisesta: Findata alkaa vastaanottaa hakemuksia Kanta-palvelujen tietoihin vuodenvaihteessa

Ohje tietopyynnön tekemiseen

Voit tehdä tietopyynnön Findatalle verkkolomakkeella, jonne pääset osoitteesta https://lupa.findata.csc.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan). Järjestelmään kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksen tai Haka-kirjautumisen avulla. Mikäli nämä tunnistautumistavat eivät ole mahdollisia, pyydä tunnistautumislomake info@findata.fi -osoitteesta.

Tietopyynnön voi jättää suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Tietopyyntölomakkeella kysytään

 • Hakijan tiedot
 • Laskutustiedot
 • Haettavan aineiston käyttötarkoitus
 • Kohdejoukon määrittely
 • Rekistereittäin lista poimittavista tiedoista muuttujittain ja tietojen rajauksesta
  • Mikäli tietopyyntöä varten tulisi tehdä muuttujamuunnoksia, kuvaa tarvittavat muuttujamuunnokset yksityiskohtaisesti vaihe vaiheelta.
 • Kuvaus tilaston sisällöstä
  • Toimita tyhjä esimerkkitaulukko jokaisesta pyytämästäsi tilastosta niin, että rivi- ja sarakemuuttujat on selkeästi määritelty. Taulukosta tulee käydä ilmi tarvittavat muuttujat ja niiden lähteet (rekisterit ja rekisterinpitäjät).
  • Huomaa, että saamasi tiedot tulevat perustumaan antamiisi kuvauksiin.
 • Lisätiedot: voit antaa muita hakemukseen liittyviä lisätietoja.
 • Liitteet: voit liittää hakemukseen liitteitä, kuten rekisterikohtainen poimintakuvaus sekä esimerkkitaulukot toivomistasi aggregoiduista tiedoista.

Voit katsoa tietopyyntölomakkeen kaikki kysymykset mallilomakkeesta (linkki tulossa pian). Huomioithan, että voimme vastaanottaa tietopyynnön vain verkkolomakkeella, jonne pääset osoitteesta https://lupa.findata.csc.fi/ (aukeaa uuteen ikkunaan).

Findatan toiminnan kohteena olevien rekisterinpitäjien rekisterien tietosisällöistä kannattaa toistaiseksi etsiä tietoa rekisterinpitäjien omilta verkkosivuilta. Löydät lisätietoa Aineistot-sivulta.

Miten voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä

Hakemuksen käsittelyaikaan vaikuttaa hakemuksen sisältö (erityisesti tietopyynnön kuvauksen tarkkuus), hakemuskäsittelytilanne sekä rekisterinpitäjien vastausajat. Mikäli hakemukseesi liittyy epäselvyyksiä, ole tarvittaessa yhteydessä suoraan rekisterinpitäjiin ja Findatan neuvontaan käsittelyn nopeuttamiseksi.

Löydät kuvauksen käsittelyprosessista sivulta Hakemus- ja aineistonkäsittely.

Voit nopeuttaa hakemuksesi käsittelyä seuraavilla tavoilla:

 • Täytä hakemus huolellisesti.
 • Määrittele tietotarve ja rekisterikohtaiset aineistopoiminnat mahdollisimman tarkkaan ennen hakemuksen lähettämistä. Toimita tyhjä esimerkkitaulukko jokaisesta pyytämästäsi tilastosta niin, että rivi- ja sarakemuuttujat on selkeästi määritelty.
 • Ota yhteyttä suoraan rekisterinpitäjiin, mikäli tarvitset lisätietoja aineistoista tai muuttujista. Rekisterinpitäjät tarjoavat toisiolain mukaisesti neuvontapalvelua omia aineistojaan koskien ja ovat niiden suhteen parhaita asiantuntijoita. Löydät lisätietoja Aineistot-sivulta. Voit myös hyödyntää Aineistokatalogia.

Kustannukset

Aineistopyyntöä koskevasta päätöksestä ja tuotetusta tilastoaineistosta peritään maksu. Findatan palvelun hinta muodostuu päätöstä koskevasta maksusta sekä tuntiperusteisesta maksusta, joka määräytyy aineiston yhdistämiseen ja käsittelyyn käytetystä työajasta.

Findatan maksujen lisäksi lopulliseen hintaan vaikuttavat rekisterinpitäjien omiin säännöksiin perustuvat maksut pyydettyjen aineistojen poiminnasta ja toimittamisesta.

Tietopyynnön käsittelyn yhteydessä pyydämme rekisterinpitäjiltä enimmäiskustannusarvion tarvittavan aineiston poiminnasta. Annamme enimmäiskustannusarvion myös Findatan aineistonkäsittelyn kustannuksista.

Välitämme arviot hakijalle ennen tietopyyntöpäätöksen tekemistä. Tilastoaineiston lopullinen hinta varmistuu vasta aineiston luovutuksen jälkeen. Rauenneesta ja kielteisestä päätöksestä veloitetaan erillinen käsittelymaksu.

Löydät lisätietoa kustannuksista Hinnasto-sivulta.

Tietopyynnöllä saatavan aineiston käsittely

Tietopyynnöllä voi tilata valmiin analyysin, jonka tuloksena on aggregoitua tietoa. Findata tuottaa tällä hetkellä joko aggregoitua taulukkomuotoista tilastotietoa tai perustunnuslukuja. Nämä tiedot poimitaan pyynnön mukaisesti yksilötasolla rekisterinpitäjiltä.

Findatassa yksilötasoisista tiedoista johdetaan tulokset, jotka anonymisoidaan ennen niiden toimittamista asiakkaalle. Asiakkaan on hyvä huomata, että anonymisoinnin toteuttaminen vaikuttaa valmiin tuloksen tietosisältöön. Kaikissa tapauksissa – esimerkiksi hyvin pienissä kohdejoukoissa – anonyymien tulosten tuottaminen ei ole mahdollista.

Miten anonymisointi toteutetaan?

Anonymisointi toteutetaan tässä yhteydessä käyttämällä herkkyyssääntönä kynnysarvoa viisi. Silloin aggregoidun tiedon tulee olla laskettu vähintään viiden henkilön tietojen perusteella. Tämä pätee sekä taulukkomuotoisen tilastotiedon että perustunnuslukujen kohdalla.

Mikäli esimerkiksi aggregoidussa, taulukkomuotoisessa tilastossa jossain solussa on alle viiden henkilön tietoihin perustuva luku, tulee aineistoa muokata paljastumisriskin vähentämiseksi.

Anonymisoinnin toteuttamisessa taulukkomuotoisen tilastotiedon kohdalla käytetään tietojen karkeistamista aina, kun se on mahdollista tuloksen käyttötarkoitus huomioon ottaen. Solujen peittämistä eli arvojen poistamista sovelletaan, jos karkeistamisella ei saada tuotettua anonyymiä tulosta.

Peittämisessä käytetään sekä herkkien, paljastumisriskissä olevien solujen ensisijaista peittämistä että täydentävää peittämistä. Täydentävällä peittämisellä estetään herkkien arvojen päättely mahdollisten marginaalisummien kautta. Anonymisointia toteuttaessa tarkastetaan tiedot myös ryhmän paljastumisen osalta sellaisissa tilanteissa, joissa kaikki tietyn ryhmän henkilöt saavat saman (arkaluontoisen) muuttujanarvon.