Päivitetty 01.11.2021

Palvelut

Kaikki Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomaisen eli Findatan palvelut liittyvät sosiaali- ja terveystietojen toissijaiseen käyttöön.

Tältä sivulta löydät:

Mitä palveluja Findata tarjoaa ja kenelle?

Findata tarjoaa palveluita tietojen tarvitsijoille eli asiakkaille ja tietojen hallitsijoille eli rekisterinpitäjille.

Palvelut asiakkaille:

 • Neuvontapalvelu
  • Tarjoamme neuvontapalvelua sähköpostitse osoitteessa info@findata.fi. Puhelinpalvelumme on toistaiseksi suljettu. Vastaamme esimerkiksi tietopyyntöjä, tietolupia ja niiden hakemista koskeviin kysymyksiin. Rekisterien tietosisällöistä kannattaa toistaiseksi etsiä tietoa rekisterinpitäjien omilta verkkosivuilta, joista löydät lisätietoa Aineistot-sivulta.
 • Lupapalvelu
  • Myönnämme tietolupia yksilötasoiseen aineistoon.
  • Teemme päätöksiä tietopyyntöihin, eli tilastotasoisen aineiston saamiseksi.
 • Aineistopalvelu
  • Kokoamme rekisteriaineiston rekisterinpitäjiltä.
  • Esikäsittelemme aineiston (yhdistely ja pseudonymisointi, anonymisointi tai tilastotasoisen tiedon tuottaminen).
  • Konvertoimme ja yhdistämme luvansaajan oman aineiston.
 • Tietoturvallinen etäkäyttöympäristö
  • Tarjoamme pseudonymisoidun yksilötasoisen aineiston käsittelyyn tietoturvallisen ympäristön, jossa on käytettävissä keskeisimmät aineiston analysointiin tarvittavat ohjelmistot.

Jos tarvitset sosiaali- ja terveystietoja toissijaiseen käyttöön, siirry sivulle Palvelut asiakkaille.

Palvelut rekisterinpitäjille:

 • Neuvontapalvelu
  • Tarjoamme neuvontapalvelua sähköpostitse sähköpostitse osoitteessa info@findata.fi. Puhelinpalvelumme on toistaiseksi suljettu.
 • Tuki aineistokuvausten laadintaan
  • Autamme rekisterinpitäjiä laatimaan rekisteriensä tietosisällöistä aineistokuvauksia, jotta tietoja tarvitsevat pystyvät arvioimaan tietojen soveltuvuutta toisiokäyttöön.
 • Anonymisointipalvelu
  • Jos tietoja haetaan toisiokäyttöön vain yhdeltä rekisterinpitäjältä, rekisterinpitäjä vastaa itse tietolupahakemuksen käsittelystä ja lupapäätöksestä. Jos aineisto luovutetaan luvansaajalle anonymisoituna, anonymisoimme aineiston rekisterinpitäjän puolesta ja toimitamme sen luvansaajan käsiteltäväksi.
 • Lupien käsittely rekisterinpitäjän puolesta
  • Rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan tuottamaan puolestaan toisiolaissa niille säädetyt muut kuin neuvonta- ja aineistokuvauspalvelut. Tällöin käsittelemme rekisterinpitäjän puolesta sellaisetkin tietolupahakemukset, jotka koskevat vain rekisterinpitäjän omien rekisterien tietosisältöjä.

Jos olet sosiaali- ja terveystietojen rekisterinpitäjä, siirry sivulle Palvelut rekisterinpitäjille.

Takaisin ylös

Kuka vastaa hakemuksen käsittelystä ja päätöksestä milloinkin?

Findatan toimivalta tietolupahakemusten ja päätösten suhteen perustuu toisiolain 44 §:ään. Alempana tällä sivulla on esimerkkitapauksista koostuva taulukko, johon on eritelty Findatan ja muiden rekisterinpitäjien toimivallat käytännön tasolla. Pääset siirtymään taulukkoon tästä linkistä.

Taulukossa esitetyt tapaukset ja toimivallat kussakin tilanteessa pätevät silloin, kun minkään rekisterinpitäjien tietoihin ei ole vielä myönnetty lupaa. Mikäli osaan tiedoista on jo voimassa oleva lupa, tarkastellaan sitä, kuinka monen rekisterinpitäjän tietoihin pitää vielä myöntää lupa. Tilanteessa, jossa vain yhden julkisen rekisterinpitäjän tietoihin tarvitaan enää lupa, kyseinen rekisterinpitäjä myöntää luvan.

Toisiolakia ei sovelleta Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle ilmoitettaviin kliinisiin lääketutkimuksiin, joten ne eivät ole Findatan toimivallan alla.

Interventionaalisten kliinisten lääketutkimusten ja non-interventiotutkimusten määritelmät ovat tarkistettavissa esimerkiksi Fimean määräyksestä 8/2019 (aukeaa uuteen ikkunaan). Tarvittaessa Fimea antaa neuvontaa siitä, onko tutkimus katsottava kliiniseksi lääketutkimukseksi.

Findata vastaa hakemuksen käsittelystä ja päätöksestä, kun tietolupahakemus koskee:

 1. usean julkisen sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjän tietoja (*katso poikkeukset kohdasta Siirtyneet lupatoimivallat)
 2. yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän rekisteritietoja, tai
 3. Kanta-palveluihin tallennettuja asiakastietoja. Potilastiedon arkiston tietoja koskevia hakemuksia Findata käsittelee vuoden alusta 2021 alkaen, Reseptikeskuksen tietoja (e-reseptejä) koskevia lupahakemuksia voidaan käsitellä jo nyt.

Lisäksi julkiset sosiaali- ja terveysalan rekisterinpitäjät jakautuvat toisiolain mukaan kahteen eri ryhmään. Alla tarkemmat erittelyt näistä ryhmistä ja eroista toimivaltojen suhteen.

Julkiset rekisterinpitäjät: Ryhmä A

 • Aluehallintovirastot (AVI)
 • julkiset terveydenhuollon ja sosiaalihuollon järjestäjät (eli esim. Helsingin kaupunki tai HUS).
 • Kansaneläkelaitos Kela
 • Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
 • Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
 • sosiaali- ja terveysministeriö
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL (lukuun ottamatta sen tilastoviranomaisena tilastotarkoituksiin keräämiä tietoja)
 • Työterveyslaitos (TTL)

Kun tietolupahakemus koskee vähintään kahden tämän ryhmän rekisterinpitäjän tietoja, Findata on toimivaltainen lupaviranomainen.

Näin siitäkin huolimatta tai riippumatta, että toisella toimijalla voitaisiin ajatella olevan aineistoa jo ”omasta takaa” tai ”omaa” aineistoa. Jos esimerkiksi sairaanhoitopiiri tarvitsee tutkimukseensa omien aineistojen lisäksi Kelan aineistoja, kyseessä on kahden rekisterinpitäjän tietojen yhdistäminen. Tällöin Findata on toimivaltainen viranomainen.

Julkiset rekisterinpitäjät: Ryhmä B

 • Digi- ja väestötietovirasto (DVV): Henkilön perustiedot (esimerkiksi syntymäaika, kuolinpäivä, henkilötunnus), perhesuhteet, asuinpaikkatiedot sekä rakennustiedot. Jos tarvitaan muita tietoja, DVV vastaa itse käsittelystä ja päätöksestä.
 • Eläketurvakeskus (ETK): Henkilöiden työ- ja ansiotiedot, myönnetyt etuudet ja niiden perusteet sis. työkyvyttömyyseläkkeitä koskevat diagnoosit. Jos tarvitaan muita tietoja, ETK vastaa itse käsittelystä ja päätöksestä.
 • Tilastokeskus: Tiedot kuolemansyyn selvittämiseksi. Jos tarvitaan muita tietoja, Tilastokeskus vastaa itse käsittelystä ja päätöksestä.

Findata vastaa ETK:n, DVV:n ja Tilastokeskuksen yllä mainittuihin tietoihin kohdistuvasta tietolupapäätöksestä, jos niitä yhdistetään

 • yhden tai usean Ryhmä A:han kuuluvan julkisen rekisterinpitäjän tietoihin
 • yhden tai usean yksityisen sosiaali- tai terveydenhuollon palvelunjärjestäjän tietoihin tai
 • Kanta-palveluihin tallennettuihin tietoihin (vuodesta 2021 alkaen).

Siirtyneet lupatoimivallat

Edellä mainitut Ryhmä A:han kuuluvat rekisterinpitäjät voivat valtuuttaa Findatan tuottamaan puolestaan toisiolaissa niille säädetyt muut kuin neuvonta- ja aineistokuvauspalvelut. Tällöin käsittelemme rekisterinpitäjän puolesta sellaisetkin tietolupahakemukset, jotka koskevat vain rekisterinpitäjän omien rekisterien tietosisältöjä.

Ryhmä B:hen kuuluvat rekisterinpitäjät eivät voi siirtää lupatoimivaltaansa Findatalle.

Tällä hetkellä seuraavat rekisterinpitäjät ovat siirtäneet lupatoimivallan Findatalle:

 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, lukuun ottamatta sen sisäistä lupahallintaa, sen tilastoviranomaisena keräämiä tietoja sekä THL:n biopankkiin siirrettyjen näytteiden ja tietojen luovuttamisen lupahallintaa
 • Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala
 • Porin kaupungin perusturvakeskus
 • Turun kaupungin hyvinvointitoimialan sosiaali- ja terveydenhuollon henkilötietoja sisältävät rekisteritiedot (Effica-, Pegasos- ja WinHit-rekisterit)

Takaisin ylös

Esimerkkejä rekisterinpitäjien toimivalloista, eli kenelle hakemus lähetetään

Löydät alla olevasta taulukosta kuvitteellisia esimerkkitapauksia tietolupahakemuksista, joissa haetaan tietoja eri rekisterinpitäjiltä. Taulukosta selviää, mikä tai mitkä rekisterinpitäjät ovat toimivaltaisia käsittelemään hakemuksen ja tekemään päätöksen, eli mille rekisterinpitäjälle tai lupaviranomaiselle hakemus tulee osoittaa.

Tässä taulukossa esitetyt tapaukset ja toimivallat kussakin tilanteessa pätevät silloin, kun minkään rekisterinpitäjien tietoihin ei ole vielä myönnetty lupaa. Mikäli osaan tiedoista on jo voimassa oleva lupa, tarkastellaan sitä, kuinka monen rekisterinpitäjän tietoihin pitää vielä myöntää lupa. Tilanteessa, jossa vain yhden julkisen rekisterinpitäjän tietoihin tarvitaan enää lupa, kyseinen rekisterinpitäjä myöntää luvan.

Kehittämis- ja innovaatiotoimintaan luovutetaan vain tilastotasoista aineistoa. Kaikki aineistopyynnöt tähän tarkoitukseen tehdään tietopyynnöllä Findatalle.

Katso myös: Muutoshakemusten käsittely

Taulukko ei valitettavasti toimi responsiivisesti, pyrimme ratkaisemaan asian.

Kenen tietoja haetaan

Lupa haetaan Findatalta

Lupa haetaan rekisterinpitäjältä

Lisätietoja

Yleiset tilanteet

SHP (sairaanhoitopiiri)

X

Hakemus koskee vain yhtä julkista rekisterinpitäjää, joten SHP vastaa käsittelystä ja päätöksestä.

SHP + Tilastokeskus (kuolemansyy)

X

Hakemus koskee yhtä julkista rekisterinpitäjää ja Tilastokeskuksen kuolemansyytietoja, joten Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä.

SHP + DVV + Tilastokeskus (kuolemansyy)

X

Hakemus koskee yhtä Ryhmä A:n julkista rekisterinpitäjää ja Ryhmä B:n julkisia rekisterinpitäjiä, joten Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä.

SHP + DVV + Tilastokeskus (kuolemansyy) + ETK

X

SHP + Kela

X

Kyseessä on usea Ryhmä A:han kuuluva julkinen rekisterinpitäjä (mainittu toisiolain 6 §:n 1-8 kohdassa), joten Findata
vastaa käsittelystä ja päätöksestä.

SHP + Kela + DVV

X

SHP + SHP2 + Tilastokeskus (kuolemansyy) + DVV

X

DVV

X

Hakemus koskee vain DVV:n tietoja, joten DVV vastaa käsittelystä ja päätöksestä.

DVV + Tilastokeskus (kuolemansyy)

X

Hakemus koskee vain Ryhmä B:n julkisten rekisterinpitäjien tietoja, joten kumpikin rekisterinpitäjä vastaa käsittelystä ja päätöksestä
itse.

DVV + Tilastokeskus (kuolemansyy) + ETK

X

Hakemus koskee vain Ryhmä B:n tietoja, joten jokainen rekisterinpitäjä vastaa käsittelystä ja päätöksestä itse.

THL

X

THL on siirtänyt lupatoimivallan Findatalle.

THL + Tilastokeskus (kuolemansyy)

X

THL + Tilastokeskus (kuolemansyy) + DVV

X

Kela + THL

X

Kela + THL + DVV

X

Kela + THL + DVV + ETK

X

THL + Porin kaupungin perusturvakeskus

X

Porin kaupungin perusturvakeskus on siirtänyt lupatoimivallan Findatalle.

THL + Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala + DVV

X

Rauman kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala on siirtänyt lupatoimivallan Findatalle.

Haetaan yksityisen toimijan tietoja

Yksityinen Oy

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä aina, jos hakemus
koskee yksityisen sote-palveluntarjoajan tietoja.

Yksityinen Oy + Kela

X

Yksityinen Oy + DVV

X

Yksityinen Oy + Kela + DVV

X

Yksityinen Oy + Kela + DVV + Tilastokeskus (kuolemansyy)

X

Yksityinen Oy + Kela + SHP

X

Yksityinen Oy + Kela + SHP + DVV

X

Yksityinen Oy + Kela + SHP + DVV + Tilastokeskus (kuolemansyy)

X

Yksityinen1 Oy + Yksityinen2 Oy

X

Yksityinen1 Oy + Yksityinen2 Oy + Kela

X

Yksityinen1 Oy + Yksityinen2 Oy + Kela + DVV

X

Yksityinen1 Oy + Yksityinen2 Oy + Kela + DVV + ETK

X

Yksityinen1 Oy + Yksityinen2 Oy + Kela + SHP

X

Yksityinen1 Oy + Yksityinen2 Oy + Kela + SHP + ETK

X

Haetaan lisäksi THL:n tai Tilastokeskuksen muita tietoja

SHP + Tilastokeskus (sos.ekon.  tiedot)

X

Kyseessä ei ole Tilastokeskuksen kuolemansyytiedot, joten kumpikin rekisterinpitäjä vastaa käsittelystä ja päätöksestä
itse.

SHP + Tilastokeskus (kuolemansyy + sos.ekon. tiedot)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä SHP:n ja Tilastokeskuksen kuolemansyytietojen osalta, Tilastokeskus sos.ekon. tietojen osalta.

SHP + Kela + Tilastokeskus (kuolemansyy + sos.ekon. tiedot)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä SHP:n, Kelan ja Tilastokeskuksen kuolemansyytietojen osalta, Tilastokeskus muiden tietojensa
osalta.

THL Hilmo + THL (tilastoviranomaisena)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä THL:n Hilmo-tietojen osalta, THL tilastoviranomaistietojensa osalta.

Kela + THL Hilmo + THL (tilastoviranomaisena)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä Kelan ja THL:n Hilmo-tietojen osalta, THL tilastoviranomaistietojensa osalta.

DVV + THL Hilmo + THL (tilastoviranomaisena)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä DVV :n ja THL:n Hilmo-tietojen osalta, THL tilastoviranomaistietojensa osalta.

Kela + THL Hilmo + DVV + THL (tilastoviranomaisena)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä Kela + THL:n Hilmo + DVV, THL tilastoviranomaistietojensa osalta.

Yksityinen Oy + Tilastokeskus (kuolemansyy + sos.ekon. tiedot)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä Yksityinen Oy +
Tilastokeskuksen kuolemansyytiedot, Tilastokeskus muiden tietojensa osalta.

Yksityinen Oy + SHP + Tilastokeskus (kuolemansyy + sos.ekon. tiedot)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä Yksityinen Oy + SHP +
Tilastokeskuksen kuolemansyytiedot, Tilastokeskus muiden tietojensa osalta.

Yksityinen Oy + DVV + Tilastokeskus (kuolemansyy + sos.ekon. tiedot)

X

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä Yksityinen Oy + DVV +
Tilastokeskuksen kuolemansyytiedot, Tilastokeskus muiden tietojensa osalta.

Erityistilanteet

Kelan reseptikeskus (e-reseptit)

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä.

Kelan reseptikeskus (e-reseptit) + Kelan korvatut lääkeostot

X

Findata vastaa käsittelystä ja päätöksestä.

Takaisin ylös